🎬اظهار نظر کارگردان «شهرزاد» درباره «ملی و راه های نرفته اش» : گمان نمی كنم سينمای ايران در اين چند دهه فيلمی به اين خوبی یک واقعيت تلخ را با اين ظرافت ترسيم كرده باشد. ملت و راه هاى نرفته در سالهاى اخير سينماى ايران گرفتار نوعى بازى فرم با واژگان و معانى گشته كه نسبت چندانى با جامعه فعلى ايران ندارد. سينماى كم خاصيتى كه سر حد تاثير گذاريش در همان سالنهاى نمايش است و ماندگاريش در وجود مخاطب ساعاتى بيش نمى پايد و در نهايت مى شود محصولى كه عارى از هرگونه اثربخشى اجتماعى است. بيشتر فيلمهاى ما يا مستند هاى اجتماعى اند كه چند بازيگر آنها را بازسازى و اجرا مى كنند ويا آثار شخصى و فاقد مخاطب و يا سينماى پاپ كورنى كه هيچگونه مسئوليتى جز سرگرمى سازى براى خود تعريف نكرده است. در اين ميان ميلانى و راهش يك استثناست. او فيلمسازى است كه تسليم جريان رايج نخبه گرا و عوام گرا نمى شود. از عنوان دو پهلوى ملى و يا ملى پيداست كه سينما برايش وسيله است. وسيله اى براى راهبردى كلان و اتفاقا ملى گرايانه. در اين روزگار كه هر كس به فكر نجات خود است نه مردم. ميلانى نه تازه به دوران رسيده است كه اروپا و غرب را به واسطه بهره مندى از همنشينى با حاكميت در دهه هشتاد و نود شمسى تجربه كرده باشد ومحو تمناى فستيوال ها شود ، نه اسير سنت ها ى غلط ايرانى است. او دست به جيب خودش مى برد و به همين دليل راحت فرياد مى زند. به گمانم او حتى به فراتر از سينما مى انديشد. در ملى و راه هاى نرفته اش آنچنان تكان شديدى بر پيكر تنومند بيماريه كهنسال و گويى ژنتيك ما (ما) ما وارد مى سازد كه بسيار قابل اعتناست و ميلاد كى مرام به طرز حيرت انگيزى از پس نمايندگى جمع بيماران بر آمده است. سينماى ايران راه هاى نرفته بسيارى دارد آقايانه تازه به دوران رسيده با كتمان آدمهاى دست به جيب و مستقل نمى توانيد مالك و مدير و سياست گذار و فيلمساز شويد. عليرضا فريد @miladkeymaram #miladkeymaram #superstar #bestactor #king #besties #actor #the_best #artist #iranianactor #iranianartist #iraniansuperstar
1
4 minutes ago
alain delon and gerard depardieu in passing of time 😧😧😧😥😥😥😯😯😯(first picture is for two men in the town film) #alaindelon #gerarddepardieu #frenchactor #bestactor #france #cinema #passingoftimes
6
9 minutes ago
Rewatching AHS:Hotel @robert_knepperofficial short and schweet role in this series. #robertknepper #throwback #ahs #americanhorrorstory #americanhorrorstoryhotel #lovethyknepper #bestactor
9
23 minutes ago
25
27 minutes ago
Load more